suwunvan03

เป็นสถานที่รับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ขันโตก และเป็นสถานที่นักท่องเที่ยวมารับประทานอาหารจำนวนมากและนอกจากนี้ยังมีการแสดงล้านนาให้ท่านได้รับชมในระหว่างรับประทานอาหาร ซึ่งมีความสวยงาม ที่แสดงถึง ศิลปะและวัฒนธรรมของล้านนา